Algemene ledenvergadering

Algemene (buitengewone) ledenvergadering

Datum:            23-11-2017

Tijd:                  21.00 uur

Plaats:              SVS kantine

Afdeling:          voetbal, volleybal en schaatsen en skeeleren

 1.  Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Jaarverslagen diversen afdelingen
 4. Financiële verslagen/begrotingen diverse afdelingen d.m.v. PowerPoint presentatie
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Vaststelling contributie seizoen 2017 – 2018
 7. Bestuursverkiezing
 8. Presentatie initiatiefnemers Rugby en voorstel tot wijzigen statuten (wijzigingen zijn vanaf heden opvraagbaar bij Ronald Peters, tijdens de jaarvergadering zullen deze toegelicht worden en ter inzage liggen) in verband met het toevoegen van een Rugby afdeling.
 9. Jubilarissen
 10. Actualiteiten met betrekking tot de vereniging
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voetbal aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Geven

Voetbal aftredend en herkiesbaar: Dirk-Jan Cöp

Bestuur draagt Jelle Lamers voor als nieuw bestuurslid

Volleybal aftredend en niet herkiesbaar: Kirsten Derks

Bestuur draagt Nienke Fokkens en Jan Jakobs voor als nieuwe bestuursleden